Policy Åpenhetsloven

Compass Group er omfattet av åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022.

Compass Group er omfattet av åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022.

I Compass Group arbeider vi kontinuerlig for etterlevelse av menneskerettighetene og for at alle ansatte, både hos oss og i vår leverandørkjede skal oppleve verdighet og trivsel i arbeidssituasjonen. Vi navigerer etter verdiene ærlighet og integritet, og vi forventer og krever den samme standarden fra våre leverandører.

I Compass Group har vi en veletablert menneskerettighetspolitikk og Code of Conduct som beskriver vårt arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Våre etiske retningslinjer forplikter både oss og våre leverandører til å overholde menneskerettighetene og en bærekraftig virksomhet. Våre etiske retningslinjer er en integrert del av alle våre avtaler.

Som ledd i etterlevelse av Åpenhetsloven arbeider vi kontinuerlig for å kartlegge og avdekke risiko for brudd på loven både internt og i leverandørkjeden og for å sørge for implementering i alle selskapets forretningsområder og styringssystemer. Redegjørelse etter Åpenhetsloven publiseres minimum en gang i året innen 30. juni.

Oppsummert har arbeidet med å gjennomføre risikoanalyser av våre leverandører begynt med mål om å identifisere potensielle risikoer for brudd på menneskerettigheter og etterlevelse av anstendige arbeidsforhold. I løpet av året vil vi gjennomføre kontroller med prioriterte leverandører for å sikre etterlevelse av kravene.

Dersom du har henvendelser gjeldende åpenhetsloven, kan du trykke her.

English:

Compass Group is subject to the Transparency Act, which entered into force on 1 July 2022.

In Compass Group, we work continuously to comply with human rights and to ensure that working conditions for all employees, both in Compass Group and throughout our supply chain comply with human-rights, dignity and to ensure their well-being. We navigate by the principles of honesty and integrity, and we expect and demand the same standard from our suppliers.

At Compass Group, we have a well-established human rights policy and a Code of Conduct that describes our work regarding human rights and decent working conditions. Our Code of Conduct commits both us and our suppliers to comply with human rights and a sustainable business model.  Our Code of Conduct is an integral part of all our agreements. As part of compliance with the Transparency Act, we work continuously to identify and uncover risk of breaches of the law both internally and in the supply chain and to ensure implementation in all the company’s business areas and management systems. Reporting on our activities will be included in our sustainability report published by 30 June 2023.

In summary, efforts to carry out risk analyses of our suppliers have begun with the aim of identifying potential risks of human rights violations and compliance with decent working conditions. During the year, we will carry out checks with priority suppliers to ensure compliance with the requirements.

Tjenester