HMSK & Bærekraft

Compass Group er en foregangsbedrift innen HMSK-arbeid for vår bransje, og setter alltid helse og sikkerhet først. Vi er oppdatert på alle relevante krav, og gjennomfører planmessige aktiviteter som bidrar til en miljøvennlig og bærekraftig utvikling.

Vårt mål er null skader på mennesker, miljø og materiell.

Gjennom et systematisk HMSK-arbeid vil vi sikre arbeidstakere en god helse og trygge arbeidsforhold. Vi ønsker et arbeidsmiljø som er skapende, preget av trivsel, utvikling og samhold. Selskapet gjennomfører konkrete tiltak for å holde jobbnærværet høyt, og målet er et fysisk og psykososialt arbeidsmiljø som blir opplevd som en kilde til god helse.

Ledelsessystem

Vi har utarbeidet et integrert ledelsessystem for HMS, ytre miljø, kvalitet og mattrygghet. Systemene våre er utviklet på bakgrunn av omfattende erfaring fra og kontraktsforhold med store oljeselskaper, og ligger følgelig på et svært høyt nivå. Styringssystemet skal sikre at Compass Group baserer sin virksomhet på strukturerte, gjennomtenkte prosesser, og på kontinuerlig forbedring satt i system. Vår interne HMSK- avdeling overvåker innrapporterte hendelser, og påser at tiltak iverksettes.

Alle selskapets underleverandører kvalitetssikres med tanke på høy etisk standard i sin virksomhet.

Compass Group Norge er sertifisert i henhold til kravene i ISO 9001:2015 (Kvalitet) ISO 14001:2015 (Ytre miljø) samt OHSAS 18001:2007 (Arbeidsmiljø). Vår virksomhet vil høsten 2018 være sertifisert etter den nye arbeidsmiljøstandarden ISO 45001:2018.

Organisasjonen har etablert, dokumentert, iverksatt, vedlikeholder og forbedrer kontinuerlig ledelsessystemet i henhold til kravene i disse standardene.

Bærekraft

Vi har sterkt fokus på bærekraftig drift, og har blant annet Svanemerket hele vår renholdstjeneste på Østlandet.
Organisasjonen har etablert, dokumentert, iverksatt, vedlikeholder og forbedrer kontinuerlig miljøstyringssystemet i henhold til kravene i ISO 14001-standarden.

I vår miljøpolitikk fokuseres det blant annet på følgende områder:
«Vi skal tilby bærekraftige tjenester, blant annet ved å minimere avfall, redusere matsvinn, effektivisere samt redusere transport, energi, bruk av vann samt kjemikalier. Vi arbeider kontinuerlig for å være den mest miljøbevisste innkjøperen og leverandøren av varer og tjenester i vår bransje. Ovenstående oppnår vi gjennom å integrere miljøspørsmålene i vår virksomhet med lovverket, bransjens føringer samt egne forpliktelser som minimumskrav – samt gjennom å påvirke våre partnere til å tenke miljømessig.

Les mer om vår satsing på bærekraft her